SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER - august 2016

Gjelder for varemerkene til: Uzin Utz Group Norge AS

 1. GENERELT

1.1. Med mindre annet skriftlig avtales, gjelder nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, samt betingelser knyttet til reklamasjon, retur og kreditering. Ved bestilling erklærer kunden seg enig i betingelsene.

1.2. I disse salgs- og leveringsbetingelsene omtales Uzin Utz Group Norge AS, som “Leverandøren”, og kjøper som “Kunden”.

1.3. Leverandørens salgs- og leveringsbetingelser gjelder samtlige leveranser fra Leverandøren med mindre det i det enkelte tilfelle skriftlig er avtalt noe annet.

1.4. Ved mottak av leveranse fra Leverandøren, aksepterer Kunden disse salgs- og leveringsbetingelsene. Eventuelle kjøpsbetingelser fra Kunden er ikke bindende for Leverandøren, og kan ikke i noe tilfelle anses akseptert med mindre det er skriftlig avtalt på forhånd.

1.5. Disse salgs- og leveringsbetingelser trer i kraft i stedet for kjøpsloven og annen fravikelig lovgivning. I forbrukerkjøp gjelder disse salgs- og leveringsbetingelsene med de endringer som følger av forbrukerkjøpslovens ufravikelige regler.

2. PRISER

2.1. Alle produkter leveres til Leverandørens ordinære salgspriser, eks. mva., i henhold til gjeldende prisliste pr. ordredato med mindre annet er skriftlig avtalt.

2.2. Leverandøren forbeholder seg i alle tilfelle rett til å regulere avtalte priser forholdsmessig i henhold til avgiftsendringer eller andre vedtak fra myndighetene, og som er iverksatt før levering. Det samme gjelder ved økte kostander for selskapet som følge av høyere råvarekostnader, endrede valutakurser, streik, krig, naturkatastrofer eller force majeure for øvrig.

2.3. Det beregnes et småordregebyr på kr. 200,- for ordrebeløp mindre enn NOK 2 000,- eks. mva., i tillegg til fraktutlegg.

2.4. Et tilbud er gyldig i 30 - tretti - dager med mindre annet er skriftlig avtalt.

3. LEVERING

3.1. Alle leveranser skjer EXW i overensstemmelse med siste utgave av Incoterms, med mindre annet er skriftlig forhåndsavtalt. I tilfeller hvor det er avtalt at Leverandøren dekker fraktkostnader, gjelder dette kun for innenlands frakt, og med rimeligste fraktalternativ. Øvrige fraktkostnader dekkes av Kunden. Leverandøren tegner kun forsikring etter skriftlig ordrebestilling fra Kunden, og for dennes regning.

3.2. Alle priser inkluderer emballasje, som ikke tas i retur med mindre annet fremgår av prislisten.

3.3. Ved forhåndsavtalt levering CPT, må Kunden påse at mottakerstedet er egnet, og tilstrekkelig forsvarlig og hensiktsmessig sikret og merket.

3.4. Kunden plikter å undersøke leveransen ved mottak for å avdekke eventuelle avvik fra ordrebekreftelsen, jfr. Pkt. 7.2.

4. BETALING

4.1. Når intet annet er avtalt skriftlig er betalingsfristen 14 dager fra fakturadato. Betaler ikke kjøperen ved forfall, påløper renter i h.t. Lov om renter ved forsinket betaling av 1976 fra forfall til betaling skjer, med mindre annen rentesats er oppgitt i fakturaen. Ved forsinket betaling påløper videre inndrivelsesomkostninger, herunder purregebyr, jf. også inkassoloven.

4.2. Kunden har ikke rett til videresalg eller bruk av varene før de er betalt. Leverandøren har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger, er betalt, jfr. Panteloven §3-14 flg.

5. RETURER

5.1. Leverandørens produkter leveres med de spesifikasjoner og egenskaper som er angitt på produktets produktdatablad med mindre annet er skriftlig avtalt. Siste versjon finnes på www.uzin.no

5.2. Kunden er selv ansvarlig for at bestilt og levert produkt er egnet til formålet.

5.3. Leverandøren mottar kun returvarer når dette er skriftlig forhåndsavtalt. Skaffevarer, spesielt fremstilte- eller ikke lagerførte varer tas ikke i retur.

5.4. For kurante varer som er returnert i henhold til pkt. 5.3, og deretter godkjent og funnet i orden av Leverandøren, vil det i overensstemmelse med Leverandørens kvalitetssikringssystem, foretas følgende kreditering av Kunden:

Retur innen 30 dager: 80% av fakturapris Retur innen 60 dager: 60% av fakturapris.

5.5. For varer som returneres men som ikke blir godkjent av Leverandøren blir det avkrevet kostnader til destruksjon inkl. emballasje og frakt. Satser for destruksjonsavgift: Fugemasser kr. 20,-/kg, Lim kr. 25,-/kg Plast/metallemballasje kr. 10,-/kg Sementbaserte produkter kr. 0,50/kg Tilsetningsstoffer flytende kr. 20,-/kg.

6. FORSINKELSE

6.1. Dersom leveringstid ikke er skriftlig avtalt, står Leverandøren fritt til å velge leveringstidspunkt, og kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelse. Kunden kan heve kjøpet hvis forsinkelsen er vesentlig, forutsatt at varen ikke er tatt i bruk.

6.2. Leverandøren er ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes naturkatastrofer, krig, brann, streik, lockout eller annen force majeure.

6.3. Leverandørens eventuelle erstatningsansvar omfatter kun kundens direkte økonomiske tap med mindre Leverandøren har handlet uaktsomt. Erstatningsansvaret er i alle tilfeller begrenset til det beløp som tilsvarer pris på varene som er forsinket.

6.4. For at ansvar skal kunne gjøres gjeldende må skriftlig, begrunnet reklamasjon foretas omgående og senest innen 8 dager etter levering. Produksjonskode/batch nr. må oppgis og kopi av aktuell faktura vedlegges reklamasjonen.

7. MANGLER

7.1. Mangler ved leverte produkter kan bare gjøres gjeldende ved skriftlig reklamasjon til Leverandøren med angivelse av produksjonskode/batch nr. og med samtidig oversendelse av kopi av faktura. Påberopt mangel må begrunnes og dokumenteres.

7.2. Reklamasjon må foretas omgående, og for synlige mangler og senest innen 8 dager etter leveranse, jfr. Pkt. 3.4. Mangler kan ikke i noe tilfelle påberopes senere enn 6 mnd. fra levering.

7.3. Er mangelen vesentlig kan Kunden heve kjøpet. For øvrig foretar Leverandøren omlevering.

7.4. Mangelansvaret omfatter ikke erstatning for Kundens indirekte tap og forutsetter for øvrig at mangelen kan tilbakeføres til uaktsomhet fra selskapet. Leverandørens erstatningsansvar er i alle tilfelle begrenset til avtalt pris for de mangelfulle varer.

7.5. Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Leverandørens produkter er gitt i god tro, basert på Leverandørens inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbeidede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar.

8. PRODUKTANSVAR

8.1. Kunden, evt. annen bruker av produktene, må teste produktets egnethet til den aktuelle anvendelse og bruk.

8.2. Leverandøren har produktansvar i henhold til produktansvarsloven.

9. TVISTER

9.1. Før en tvist bringes inn for rettsapparatet, plikter partene å forsøke å komme frem til en minnelig ordning gjennom forhandlinger. Tvister kan etter dette bringes inn for Leverandørens verneting, med mindre partene blir enige om voldgiftsbehandling etter reglene i lov om voldgift.

9.2. Norsk rett skal legges til grunn ved enhver tvist angående disse betingelser og leveranser foretatt i henhold til dem.

Konferer alltid med gjeldende produkt- og sikkerhetsdatablad før bruk, se www.uzin.no

 

Uzin Utz Group Norge AS

Elveveien 34 – Bygg 4, N-3262 Larvik

Kontakt oss:Tlf.: +47 35 50 64 00 eller post@ uzin.no

 

Med forbehold om skrivefeil/utsolgte varer.